Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Pristranskost sodnika v postopku

Družinsko pravo
Vprašano pred 5 meseci
Pozdravljeni!
Hvala za vašo pomoč in vaše odgovore!
V pravdni zadevi delitve skupnega premoženja je postalo jasno in očitno, da je sodnica pristranska (ženski šovinizem ali poznanstvo z toženko...?!). Sodnica noče narediti poizvedbe na banki, kjer je toženka imela skrivni varčevalni račun (znana banka in bančni račun) - razvidno iz ostalih bančnih izpiskov toženke in vsaj še en drugi prikriti bančni račun - brez znanega točnega imena banke in št. računa, od koder si je toženka prenakazala denar za nakup avta - v času trajanja zakonske zveze.
Vprašanje: kaj lahko storim, da pridem do vseh teh skritih bančnih računov oz. podatkov, ki jih je imela toženka v času trajanja zakonske zveze?
Predvidevam, da bo potrebno prekiniti postopek in sprožiti poseben postopek za pridobitev vseh teh podatkov, preden se lahko postopek delitve sk. premoženja nadaljuje. Je tak postopek pravilen in potreben?
Na okrajno sodišče v MB sem že napisal pritožbo in je bila zavrnjena kot neutemeljena....! 
Kolikšna je verjetnost za izločitev sodnice, če napišem vlogo?
Lep pozdrav!
Vili Jerenec
Vprašano 12 oktober 2022, 12:17
Vili
Vili

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani g. Vili,
 
Hvala za vaše vprašanje.
 
Sodišče ni dolžno izvesti vseh dokazov, ki jih stranke predlagajo v postopku. So pa stranke dolžne predlagati dokaze, za svoje navedbe.
 
Kaj to pomeni?
 
Da morate sodišču jasno povedati svoje navedbe in predlagati dokaze, ter kako le-ti navedbe dokazujejo oz. potrjujejo. To lahko navedete v vlogi ali ustno na zapisnik, na naroku. Pri tem pa velja omejitev, da so stranke dolžne podati vse svoje navedbe in predlagati dokaze pred začetkom glavne obravnave sicer nastopi t.i. imenova prekluzija, nove navedbe in dokazi niso več dovoljeni.
 
V kolikor sodišče ne izvede določenega dokaza, bo moralo v sodbi pojasniti, zakaj tega ni storilo. Če menite, da to vpliva na ugotovitev dejanskega stanja, je to zakonit pritožbeni razlog in ga boste lahko uveljavljali v pritožbi zoper sodno odločitev. Če pa sodišče zavrne dokazni predlog ker je prepozen, zaradi t.i prekluzije, pa to lahko stori.
 
Izjema od prekluzije je, če bi se tekom postopka izkazalo kakšno novo dejstvo ali okoliščina, za katero stranke prej niso vedle ali niso mogle vedeti, pa je potrebno jih dodatno raziskati.
 
Odgovor na vaše vprašanje tako je, sodišču morate predlagati, da naredi omenjena poizvedbe ter pojasniti, kaj bo s tem dokazano in kako bo to vplivalo na odločitev v postopku. Če ste prepozni in je že nastopila prekluzija, morate sodišču predhodno dokazati, da je tekom postopka prišlo do novih dejstev in okoliščin, ki opravičujejo izvedbo novega, »poznega« dokaznega predloga oz. poizvedbe.
 
Omenjeno pa načeloma ni predmet novega postopka ampak se izvaja vse v istem postopku. Razen v kolikor bi šlo za vsebinsko drugačno vprašanje.
 
Glede izločitve sodnice pa težko komentiram, ker ne poznam okoliščin. Potrebno je dokazati utemljen razlog za izločitev, le-te pa določa Zakon o pravdnem postopku v 70. členu, ki pravi:

70. člen

Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije:
1.     če je sam stranka, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, če je s stranko v razmerju soupravičenca, sozavezanca ali regresnega zavezanca ali če je bil v isti zadevi zaslišan kot priča ali izvedenec;
2.     če je stalno ali začasno zaposlen pri stranki ali če je družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo ali tihi družbenik v tihi družbi, ki je stranka v postopku;
3.     če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z njim v zakonu ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
4.     če je skrbnik, posvojitelj ali posvojenec stranke, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca;
5.     če je v isti zadevi sodeloval v postopku pred nižjim sodiščem, arbitražo ali drugim organom;
6.     če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
 
In nadalje Zakon o pravdnem postopku določa postopek:

72. člen

Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.

Stranka mora zahtevati izločitev sodnika oziroma sodnika porotnika, takoj ko izve, da je podan razlog za izločitev, vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim sodiščem, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe.

Stranka lahko zahteva izločitev le poimensko določenega sodnika ali sodnika porotnika, ki postopa v zadevi.

Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

Za zahtevo za izločitev se ne uporabljajo določbe 108. člena tega zakona o vračanju nerazumljivih in nepopolnih vlog v popravo oziroma dopolnitev.

Prepozno, nerazumljivo, nepopolno ali nedovoljeno zahtevo za izločitev zavrže s sklepom predsednik senata.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni posebne pritožbe.
Odgovorjeno 13 oktober 2022, 12:13
Vili
Primož Rojac, LL.M.
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.