Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Stecaj podjetja (doo)

Gospodarsko pravo
Vprašano pred 9 meseci
Kdo odgovarja oz. nosi posledice v primeru, ce gre podjetje v stecaj? 
Direktor ali lastnik podjetja? 
Ali lahko lastnik podjetja nad katerim
 je sprozen postopek stecaja odpre s.p. z enako dejavnostjo? 
Vprašano 08 junij 2022, 9:00
lucija
lucija

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani,

temeljno pravilo družbe z omejeno odgovornostjo je, da za obveznosti družbe odgovarja gospodarska družba s svojim premoženjem. Torej za dolgove družbe družbeniki in direktorji ne odgovarjajo.

Izjemoma bi družbenik lahko odgovarjal za dolgove družbe, če je bil porok za določena posojila dana družbi (enako direktor) ali v primeru t.i. spregleda pravne osebnosti pri kateri mora biti izpolnjena ena izmed predpostavk (8.člen Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291:

1.) da je družbenik družbo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki zanj kot za fizično osebo prepovedan,

2.) da je družbo kot pravno osebo zlorabil za oškodovanje svojih ali njenih upnikov,

3.) da ni spoštoval ločenosti premoženja družbe od premoženja družbenikov in

4.) da je v svojo korist ali korist tretjih zmanjšali premoženje družbe, čeprav je vedel oziroma bi moral vedeti, da družba ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti.

Na drugi strani lahko direktor po splošnih pravilih odgovarja za škodo, ki je povzročena družbi zaradi njegovega neskrbnega ravnanja. Poleg splošne odgovornosti pa obstaja še odgovornost direktorja v primeru stečaja. Naloga direktorja je, da ves čas skrbi, da je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna oziroma da zagotavlja njeno kapitalsko ustreznost. V kolikor temu ni tako, je njegova naloga, da se sproži postopek finančne reorganizacije, prisilna poravnava ali stečaj. Odgovornost direktorja v primeru stečaja bo torej nastopila v razmerju do družbe v kolikor ni pravočasno sprožil navedenih postopkov. Odgovornost direktorja v primeru stečaja pa bo tudi v razmerju do upnikov, v kolikor zaradi njegovih kršitev v okviru stečajnega postopka niso zmogli doseči polnega poplačila. Več o tem v 48. členu ZFPPIPP: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735)

V primeru namerne povzročitve stečaja pa lahko direktor odgovarja tudi kazensko. 

Glede na ločenost pravne osebnosti družbe od fizične osebe menimo, da ni ovir, da bi po stečaju družbe odprli s.p. z isto dejavnosti, razen v primeru, da ste z drugimi družbeniki sklenili kakšno pogodbo, ki bi vključevala kakšne določbe vezane na prepoved konkurence.

Lep pozdrav!
Odgovorjeno 09 junij 2022, 13:26
lucija
Kristjan Bezgovšek, mag. prava
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.